فرم دریافت خدمات مشاوره بازاریابی

گام های فرآیند خدمات مشاوره

برای دریافت خدمات مشاوره بازاریابی ما، می بایست ۳ گام زیر طی شود.
how_it_works_1۱

گام اول

پر کردن آنلاین فرم ۴ مرحله ای دریافت خدمات مشاوره بازاریابی در زیر:
how_it_works_3۲

گام دوم

بررسی اطلاعات و درخواست توسط ما و تعیین وقت جلسه مشاوره
how_it_works_4۳

گام سوم

پرداخت هزینه حق مشاوره و تشکیل جلسه

ما برای اینکه بدانیم که چگونه باید به شما کمک کنیم، نیاز به دریافت اطلاعاتی در مورد کسب و کار شما داریم. بنابراین لطفاً به همه پرسش های این فرم با دقت کامل، پاسخ دهید. ابتدا باید فرم ۴ مرحله ای زیر را پر کنید. پس صبور باشید و با دقت اطلاعات آن را پر کنید.
توجه مهم: در صورتیکه فرم را با دقت پر نکنید از ارائه پاسخ به شما معذور خواهیم بود.

1 مشخصات و اطلاعات تماس سازمان
2 انتظارات سازمان از تیم مشاوره
3 اهداف و چشم انداز بازاریابی سازمان
4 اطلاعات محصول و فضای رقابتی